Vilniaus universitetas

MENIU

Savanorystė

VU Botanikos sodas tvarkingai ir gražiai atrodo ne vien darbuotojų pastangomis – juk mūsų plotai didžiuliai, sunku ir aprėpti! Svarų įnašą įneša savanoriai, kurių sulaukiame visais metų laikais, ir kurių triūso dėka sodas kaskart tarsi pašviesėja. Pašviesėja ne vien dėl jų atliekamų darbų, bet ir dėl tos geros auros, kuri sklando virš kolektyvų, savo laiką nutarusių skirti savanoriškai veiklai. Esam be galo dėkingi Mykolo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui, UAB Euromonitor International, UAB „Western Union Holdings, Inc.“, UAB AC Nielsen Baltics, „Danske Bank“, Bazaarvoice, „Swedbank”, AB SEB bankui ir kitiems, kad skatina korporatyvinę savanorystę, o jų darbuotojams – kad gražina VU Botanikos sodą. Tikimės, kad pažangiu pavyzdžiu seks vis daugiau įmonių, įstaigų. Taip pat mums brangus kiekvienas savanoris, pats nutaręs laisvu laiku pagelbėti: ar grėbti, ar nukarpyti nuvytusius žiedus, ar patalkinti per renginius... Kiekvienas svarbus, kiekvieną mylime!

 

 

Talkininkų, kurie nori teikti vienkartinę pagalbą sodui (iki 8 val.) laukiame darbo dienomis, o su norinčiais savanoriauti ilgesnį laiką, kai veikla tęsiasi ilgiau nei 8 val., savaitgaliais arba mėnesį, sudaroma savanoriškos veiklos sutartis, pageidaujant išduodamas savanoriškos veiklos atlikimo pažymos. Daugiau informacijos gali suteikti Vytautas Kuzma (vytautas.kuzma@bs.vu.lt; +370 69006580) darbo laiku.

Patvirtinta Rektoriaus įsakymu 2016 m. gegužės 3 d. Nr. 209

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Savanoriškos veiklos Vilniaus universiteto botanikos sode organizavimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka), skirta Lietuvos piliečių bei Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esančių užsieniečių, norinčių atlikti savanorišką veiklą Vilniaus universiteto botanikos sode, priėmimui organizuoti.
1.2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
1.2.1. Sodas - Vilniaus universiteto botanikos sodas;
1.2.2. Savanoriai – tai asmenys nuo 14 metų amžiaus, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą, negaudami už tai finansinio atlygio;
1.2.3. Savanorio anketa – šios Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos anketa, kurioje savanoris pateikia pagrindinę informaciją apie save, jį dominančias veiklas, savanoriškos veiklos galimybes ir lūkesčius.
1.2.4. Savanorio veikla – tai civiliniais teisiniais santykiais pagrįsta savanorio neatlyginimai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos koordinatoriaus susitarimu;
1.2.5. Savanoriškos veiklos koordinatorius – VU botanikos sodo darbuotojas, kuris organizuoja visų savanorių priėmimą VU botanikos sode, tobulina priėmimo tvarką, paskirsto ir derina savanorių veiklas, tvarko priėmimo dokumentaciją. Savanoriškos veiklos koordinatorius – VU botanikos sodo direktoriaus pavaduotojas ar kitas VU botanikos sodo Direktoriaus paskirtas darbuotojas.
1.2.6. Savanoriškos veiklos trukmė – tai bendras vieno savanorio atliekamos savanoriškos veiklos VU botanikos sode valandų kiekis. Savanoriškos veiklos minimali trukmė vienam savanoriui – ne mažiau kaip 8 val. per 1 mėn.;
1.2.7. Savanoriškos veiklos vadovas – savanoriškos veiklos vietos (skyriaus ar grupės) vedėjas, kuris priima savanorį, organizuoja ir prižiūri savanorio atliekamas užduotis;
1.2.8. Savanoriškos veiklos vieta – tai VU botanikos sodo skyrius ar grupė, kuriame dirba savanoris;
1.2.9. Savanoriškos veiklos VU botanikos sode atlikimo pažyma – šio Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos dokumentas, kuriame yra pateikta informacija apie savanorio vykdytas veiklas ir savanoriškos veiklos trukmę;
1.2.10. Sutartis – šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatyto pavyzdžio dvišalė civilinė sutartis, pasirašoma tarp savanorio ir Vilniaus universiteto;
1.2.11. VU – Vilniaus universitetas.
2. Savanoriškos veiklos principai
Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais:
2.1. Tarpusavio naudos – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie sodo gerovės kūrimo sodui naudingose veiklos srityse ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.
2.2. Bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir sodo tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti tarpusavio poreikius ir galimybes.
2.3. Tarpusavio pagarbos – savanoriškos veikos metu gerbiami ir geranoriškai tarpusavyje derinami abiejų šalių interesai, požiūriai, įsitikinimai ir tradicijos.
2.4. Išlaidų kompensavimo – su savanoriška veikla susijusios išlaidos kompensuojamos šiame Tvarkos apraše numatytais atvejais.
3. Savanoriai
3.1. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
3.2. Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos koordinatorių reikalavimus.
3.3. Savanoriui, pagal atliekamos veiklos pobūdį, gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3.4. Savanoris turi teisę:
3.4.1. gauti informaciją apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mąstą, jos eigą, esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;
3.4.2. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę ir techninę pagalbą;
3.4.3. gauti savanoriškos veiklos VU botanikos sode atlikimo pažymą, patvirtinančią savanorio atliktą savanorišką veiklą;
3.4.4. nutraukti savanorišką veiklą.
3.5. Savanorio pareigos
3.5.1. laikytis su savanoriškos veiklos koordinatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos.
3.5.2. dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokie yra organizuojami VU botanikos sode.
3.5.3. nepažeisti VU ir kitų asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;
3.5.4. sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.
3.6. VU su savanoriu gali sudaryti rašytinę savanoriškos veiklos sutartį, jei to pageidauja savanoris ar Sodas, kurioje susitariama dėl savanoriškos veiklos vietos, trukmės, laiko ir kitų sąlygų.
3.7. Atsižvelgdamas į savanoriškos veiklos pobūdį ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, VU iš savanorišką veiklą norinčių atlikti asmenų gali reikalauti pateikti tokiai veiklai atlikti reikalingus dokumentus (sveikatos pažymėjimą, pažymą apie teistumą ir kt.)
4. Savanoriškos veiklos organizavimas ir išlaidų kompensavimas
4.1. Savanoriška veikla atliekama VU botanikos sode.
4.2. Savanorių priėmimą, anketos parengimą ir priežiūrą, priėmimo dokumentacijos tvarkymą, savanoriui naujų veiklų paskyrimą organizuoja savanoriškos veiklos koordinatorius.
4.3. Sodo darbuotojai, atsakingi už darbų saugą, instruktuoja savanorį apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą.
4.4. Savanoriškos veiklos vietos parengimą, konkrečių užduočių nustatymą ir jų atlikimo priežiūrą organizuoja savanoriškos veiklos vadovas.
4.5. Savanoriškos veiklos komunikavimo ir sklaidos funkcijos atliekamos VU botanikos sodo Ryšių su visuomene skyriuje.
4.6. Savo pageidavimą vykdyti savanorišką veiklą VU botanikos sode asmenys gali išreikšti užpildydami savanoriškos veiklos anketą (pagal 1 priedą) ir atsiųsdami ją hbu@bs.vu.lt arba kreipdamiesi į savanoriškos veiklos organizatorius.
4.7. Įvertinus savanorio kvalifikaciją, kompetenciją, pageidavimus bei turimas sodo galimybes, priimamas sprendimas dėl savanoriškos veiklos atlikimo. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidatas apie tai informuojamas jo nurodytais kontaktais.
4.8. Sodas suteikia savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, teikia konsultacinę ir techninę pagalbą ir savanorio pageidavimu aprūpina jį savanoriškai veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis.
4.9. Sodas turi teisę pasitvirtinti savanoriškos veiklos organizavimui skirtas taisykles, instrukcijas ir pan.
4.10. Sodas gali atsisakyti savanorio bet kuriame veiklos etape, nurodant atsisakymo priežastis.
4.11. VU gali prisiimti šias su savanoriška veikla susijusias išlaidas:
4.11.1. kelionės išlaidas;
4.11.2. nakvynės išlaidas:
4.11.3. maitinimo išlaidas;
4.11.4. mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai išlaidas;
4.11.5. savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių, specialiųjų drabužių išlaidas;
4.11.6. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidas;
4.11.7. kitas tarptautinėse savanoriškos veiklos programose nustatytas išlaidas..
4.12. Paskutinę savanoriškos veiklos dieną įvertinamas savanorio atliktos veiklos, Savanoriui paprašius, parengiama ir įteikiama savanoriškos veiklos VU botanikos sode atlikimo pažyma.
4.13. Sodas tvarko savanoriškos veiklos dokumentus, rengia ir viešai skelbia informaciją apie savanorišką veiklą.
4.14. Savanoriškos veiklos sutartis registruoja ir skelbia VU dokumentų valdymo sistemoje VU Raštinė.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Savanoriškos veiklos VU botanikos sode atlikimo pažymos tvirtinamos VU botanikos sodo antspaudu ir VU botanikos sodo direktoriaus parašu.
5.2. Savanoriškos veiklos VU botanikos sode sutartis su savanoriais sudaro VU botanikos sodo direktorius.