Vilniaus universitetas

MENIU

Papildomų paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto botanikos sodo direktoriaus
2014 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. 4


Papildomų paslaugų VU Botanikos sode teikimo tvarkos aprašas, sąlygos ir paslaugų specifikacijos
 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Papildomų paslaugų VU botanikos sode teikimo tvarkos aprašas, sąlygos ir paslaugų specifikacijos nustato VU botanikos sodo teritorijoje paslaugų teikimo tvarką, sąlygas ir specifikacijas.
2.    Reikalavimai netaikomi kai specialias paslaugų sąlygas ar specifikacijas numato Vilniaus universiteto pasirašytos sutartys.
3.    Papildomų paslaugų VU botanikos sode teikimo tvarkos apraše, sąlygose ir paslaugų specifikacijose vartojamos sąvokos:
Lankytojas – VU botanikos sode legaliu būdu (įėjęs pro lankytojams numatytus įėjimus, sumokėjęs už lankymo bilietą arba pasinaudojęs nemokamo įėjimo teikiama lengvata) lankytojams leidžiamu metu esantis žmogus.
Lankymo bilietas – nustatytos formos popierinis ar kasos čekis, kuriame yra nurodytas mokėjimas už lankymą.
Vardinis lankymo bilietas – nustatytos formos įlaminuotas popierinis bilietas, kurio vienoje pusėje nurodyta: bilieto turėtojo vardas ir pavardė, įsigijimą patvirtinantis dokumentas ar kasos čekio numeris.
Šeimos nariai – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.
4.    Papildomos paslaugos - ekskursijos ir edukacinės programos, jodinėjimas, pasivažinėjimai karietomis, rogėmis ir pan., žirgai fotosesijoms, pavėsinių ir patalpų nuoma, vieta komercinėms fotosesijoms ar filmavimams - teikiamos tik įsigijusiems lankymo bilietą.
 

II SKYRIUS
LANKYMO BILIETAI

5.    Lankymo bilietai parduodami VU botanikos sodo nuolatinėse ar laikinose kasose.
6.    Lankymo bilietai parduodami ir lankytojai įleidžiami ne vėliau kaip likus 1 val. iki VU botanikos sodo lankymo (darbo) laiko pabaigos.
7.    Lankytojas turi išsaugoti lankymo bilietą visą buvimo VU botanikos sode laikotarpį.
8.    Vienkartinis įėjimo bilietas galioja vienam įėjimui į VU botanikos sodo teritoriją.
9.    Bilietas įsigytas pagrindinėje sodo dalyje Kairėnuose negalioja Vingio skyriuje, o bilietas įsigytas Vingio skyriuje, negalioja Kairėnuose. Visame VU botanikos sode galioja mėnesiniai ir metiniai bilietai.
10.    Už vardinius bilietus lankytojai moka kasose ar pavedimu, jie pagaminami per 3 darbo dienas ir lankytojams atiduodami centrinėje kasoje. Laikotarpiu, kol bus pagamintas vardinis terminuotas bilietas lankytojas turi teisę įeiti į sodą pro centrinę kasą, ši jo teisė yra fiksuojama specialiame žurnale. Po bilieto išdavimo lankytojas gali lankytis sode tik parodęs vardinį bilietą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
11.    Vardiniai mėnesiniai ar metiniai bilietai gali būti vienam asmeniui bei „šeimai ar 2 asmenims“.
12.    Šeimos ar 2 asmenims skirtu bilietu gali naudotis bet kuris šeimos narys, parodęs asmens tapatybę ir giminystės ryšius įrodantį, jei pavardės nesutampa, dokumentus. Pilnamečių šeimos narių skaičius negali viršyti 2. Taip pat šis bilietas galioja ir dviem šeimos santykiais nesusijusiems asmenims (tokiu atveju maksimalus bet kokio amžiaus lankytojų skaičius yra 2), kai vienas iš dviejų asmenų yra tas, kurio vardu yra išrašytas vardinis bilietas.
13.    Nuolaidos ir lengvatos lankymo bilietams taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį dokumentą.

III SKYRIUS
PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

14.    Jodinėjimo ir pasivažinėjimo vadeliojamomis transporto priemonėmis, pavėsinių ir patalpų nuomos, ekskursijų ir edukacinėms paslaugoms būtinas išankstinis užsakymas telefonu ar el. paštu (darbo dienomis nuo 8 iki 16.45, ne mažiau kaip prieš 3 dienas); užsakoma ne mažiau kaip vienai valandai, apmokama 100 proc. paslaugos kaina iš anksto (mažiausiai prieš 24 val. darbo dienomis arba iki 12 val. prieš šventines dienas ir savaitgalius). Lankymo bilietai, užsisakius šias paslaugas gali būti apmokami iš anksto arba atvykus į vietą užsakymo dieną.
15.    Avansinis mokėjimas paslaugų gavėjui grąžinamas ar paslaugų teikimo laikas keičiamas šiomis sąlygomis:
15.1.    jei atsisakymas susijęs su aplinkybėmis už kurias paslaugų gavėjas atsako pats (įskaitant ir netinkamą aprangą blogo oro sąlygomis) ir apie paslaugų atsisakymą VU botanikos sodui pranešama el. paštu ar faksu ne mažiau kaip prieš 24 val. arba iki 12 val. prieš šventines dienas ir savaitgalius.
15.2.    jei atsisakymas susijęs su aplinkybėmis susijusiomis su paslaugų gavėjų, kurių jis negali kontroliuoti (pavyzdžiui, dėl sveikatos būklės, artimųjų mirties ir pan.) paslaugų tiekėjas gali reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai paslaugos atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, arba grąžinti visą mokestį. Aplinkybės ir nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti pagristos dokumentais. Paslaugų tiekėjo nuostoliai negali viršyti paslaugų mokesčio dydžio. Avansinio mokėjimo grąžinimo prašymas turi būti pateiktas per 7 dienas.
15.3.    jei paslaugų tiekėjas negali suteikti numatytų paslaugų, grąžinamas visas mokestis.
 

V SKYRIUS
SUTARČIŲ PAGRINDU TEIKIAMOS PASLAUGOS

16.    Civilinių santuokų sudarymo VU Botanikos sode ceremonija leidžiama paslaugų gavėjui sudarius nustatytos formos sutartį.
17.    Sumokėjus paslaugos mokestį ceremonijos dalyviai įeina į VU botanikos sodą nemokamai (ceremonijos dalyvių identifikacija suderinama su paslaugos gavėju), paslaugų gavėjams skiriama vieta ceremonijai (Informaciniame centre arba kitoje vietoje patalpoje, jei tai numatyta sutartyje, ir papildomai su administracija suderintoje sodo teritorijos dalyje.
18.    Ceremonijai ir jos pasiruošimui skiriamos 2 val., už papildomą laiką mokama pagal papildomų paslaugų įkainius.
19.    Ceremonijos dalyvių atstovui Informaciniame centre išduodami protokolinė LR vėliavėlė ir, jei ceremonijos dalyviai pageidauja, Lietuvos Respublikos herbas. Ceremonijos vietoje suteikiamas 1 stalas. Informaciniame centre be stalo dar leidžiama naudotis 20 – čia kėdžių. Už papildomų kėdžių ir stalų pateikimą ceremonijai ar jų transportavimą iš Informacinio centro į ceremonijos vietą sodo teritorijoje imamas papildomas mokestis.
20.    Ceremonijos organizatoriams (įskaičiuojant ir ceremoniją vykdančių asmenų atvežimą) nemokamai leidžiama į ceremonijos vietą įvažiuoti 2 lengvais automobiliais. Jų maršrutas ir stovėjimo vieta suderinama iš anksto. Leidžiama statyti 1 laikiną pavėsinę (su sodo administracija suderinus vietą ir pavėsinės dydį).
21.    VU botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimą šventėms organizuoti leidžiama paslaugų gavėjui sudarius nustatytos formos sutartį (priedas Nr. 2).
22.    Sumokėjus paslaugos mokestį šventės dalyviai (jų skaičius priklauso nuo mokesčio dydžio) įeina į VU botaniko sodo teritoriją nemokamai (dalyvių identifikacija suderinama su paslaugos gavėju), skiriama vieta šventei (vietos dydis ir vieta numatomi sutartyje).
23.    Šventei rezervuojama vieta 24 val. laikotarpiui (įskaičiuojant pasiruošimą šventei ir vietos sutvarkymą po šventės).
24.    Šventės dalyviams ir organizatoriams leidžiama be papildomo mokesčio naudotis sodo tualetais parkavimo aikštelėmis, organizatoriams suteikiami vienkartiniai leidimai automobiliams įvažiuoti į renginio teritoriją šventei ir reikalingoms priemonėms pristatyti (leidimų suteikiama priklausomai nuo dalyvių skaičiaus: iki 50 dalyvių  - 2 lengvieji automobiliai ar mikroautobusai (iki 6,5 m ilgio); 51-100 dalyvių – 3 lengvieji automobiliai ar mikroautobusai (iki 6,5 m ilgio) ir 1 sunkvežimis ar kita autotransporto priemonė ilgesnė kaip 6,5 m; 101 – 200 dalyvių 4 lengvieji automobiliai ar mikroautobusai (iki 6,5 m ilgio) ir 1 sunkvežimis ar kita autotransporto priemonė ilgesnė kaip 6,5 m; 201-400 dalyvių - 5 lengvieji automobiliai ar mikroautobusai (iki 6,5 m ilgio) ir 2 sunkvežimiai ar kitos autotransporto priemonės ilgesnės kaip 6,5 m; 401-600 dalyvių - 8 lengvieji automobiliai ar mikroautobusai (iki 6,5 m ilgio) ir 4 sunkvežimiai ar kitos autotransporto priemonės ilgesnės kaip 6,5 m; daugiau kaip 600 dalyvių ar šventė uždarant lankytojams sodą - 10 lengvųjų automobilių ar mikroautobusų (iki 6,5 m ilgio) ir 6 sunkvežimiai ar kitos autotransporto priemonės ilgesnės kaip 6,5 m;), leidžiama statyti laikinas pavėsines (su sodo administracija suderinus vietą ir pavėsinių dydį).
25.     Už papildomas paslaugas (papildomą laiką šventės pasiruošimui ir šventės vietos sutvarkymui po renginio, papildomus vienkartinius leidimus automobiliams įvažiuoti ir pan.) imamas papildomas mokestis.
 

V SKYRIUS
EKSKURSIJOS

26.    Ekskursija vedama ne daugiau kaip 25 žmonių grupei.
27.    Edukacinis užsiėmimas vedamas ne daugiau kaip 15 žmonių grupei.
28.    Jei bilietai jau apmokėti iš anksto į ekskursijas ar edukacinius užsiėmimus, būtina atvykti 5 - 10 min. anksčiau. Apie atvykimą reikia pranešti centrinės kasos darbuotojui. Jei ekskursijos gido paslaugos apmokėtos, o įėjimo bilietai ne, būtina atvykti 15 – 20 min. anksčiau ir įsigyti vienkartinius lankymo bilietus.
29.    Ekskursijos gido ar edukacinės programos vadovo būtina laukti Uosio sodelyje (šalia centrinės kasos), jei kasos ar Informacinio centro darbuotojas nenurodo kitaip.
30.    Lankytojai užsisakę ekskursiją ar edukacinę programą turi pasirinkti tinkamą aprangą priklausomai nuo oro sąlygų (tinkama avalynė, apsauga nuo kaitros, lietaus ir t. t.).
31.    Ekskursijos pradžios laikas pradedamas skaičiuoti nuo užsakyto laiko, nepriklausomai ar užsakovas jau atvykęs ar pasiruošęs ekskursijai (sumokėjęs už vienkartinius įėjimo bilietus, grupė susirinkusi sutartoje vietoje ir pan.). Ekskursiją pradėjus iki 20 min vėliau, jos trukmė trumpinama tiek, kad baigtųsi numatytu laiku. Pavėlavus daugiau kaip 20 min. ekskursija nevedama. Užmokestis už dėl užsakovo kaltės (išskyrus 14 punkte numatytomis sąlygomis) neįvykusią ar trumpesnę ekskursiją negrąžinamas.
32.    Už nepilnamečių ar kitų ekskursinės, edukacinės grupės narių saugumą ir drausmę paslaugos teikimo metu yra atsakingas ekskursiją ar edukacinę programą  užsakęs ir atvedęs (atvežęs) paslaugos gavėjus asmuo (užsakovas), kuris apie šio įsipareigojimo prisiėmimą pasirašo tam skirtoje knygoje centrinėje kasoje.

VI SKYRIUS
JODINĖJIMAS IR PASIVAŽINĖJIMAS VADELIOJAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

33. Jodinėjimo ir pasivažinėjimas vadeliojamomis transporto priemonėmis paslaugas organizuoja Ūkio skyriaus vedėjas.
34. Jodinėjimo paslaugos teikiamos tam skirtame manieže.
35. Pasivažinėjimo vadeliojamomis transporto priemonėmis maršrutą ir fotosesijos su žirgu vietą nustato Ūkio skyriaus vedėją, derindama jį su užsakovais.
36. Jodinėjimo paslaugos gavėjai supažindinami su jodinėjimo instrukcija pasirašytinai. Paslaugos gavėjui nesusipažinusiam su jodinėjimo instrukcija paslauga neteikiama, pinigai už paslaugą negražinami.
37. Pasivažinėjimo vadeliojamomis transporto priemonėmis užsakovai supažindinami su Važinėjimo bričkele, vežimaičiu, karieta, rogėmis saugos taisyklėmis pasirašytinai.
38. Fotosesijų su žirgais paslaugų užsakovai supažindinami su Jodinėjimo instrukcija ir Bendrosiomis elgesio su arkliais taisyklėmis pasirašytinai.


VII SKYRIUS
NUOMA IR REZERVAVIMAS

39.    Rezervuotos pavėsinės ar piknikų stalai pažymimi A4 formato popieriaus lapais.
40.    Sodo administracija neatsako už trečių asmenų veiką, trukdančius suteikti paslaugą. Šis trukdymas traktuojamas kaip viešosios tvarkos ir VU botanikos sodo lankymo taisyklių pažeidimas ir konfliktas sprendžiamas LR įstatymų numatyta tvarka.
41.    Pavėsines ir piknikų stalus galima naudoti nemokamai, jei tuo metu jie nėra rezervuoti ar išnuomoti.
42.    Patalpos nuomojamos sudarant trumpalaikės nuomos sutartį.
 

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43.    Paslaugų užsakovai prieš pirkdami paslaugas turi susipažinti su VU botanikos sode teikimo tvarkos aprašu, sąlygomis ir paslaugų specifikacijomis.
44.    VU botanikos sodo darbuotojai, tiekiantys papildomas paslaugas, ir VU botanikos sodo lankytojai, gaunantis papildomas paslaugas turi laikytis VU botanikos sode teikimo tvarkos apraše, sąlygose ir paslaugų specifikacijose numatytų reikalavimų.
45.    Vienai iš pusių nesilaikant numatytos tvarkos, sąlygų ar esant kitai konfliktinei situacijai dėl papildomų paslaugų teikimo ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.